Cevapsız iletiler | Aktif konular Sistem saati: Pts 27 Haz, 2016 03:21Konuya cevap yaz  [ 13 ileti ] 
OTUZ İKİ FARZ 
Yazar Mesaj
*AkrepKral*
*AkrepKral*

Kayıt: Cum 25 Ağu, 2006 21:27
İleti: 5778
Yaş: 34

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Kadın

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
Yapılması dinen kesin olarak emredilen işlere "farz" denir. Farzlar sübûtu ve delâleti kesin olan ayet ve hadis delillerine dayanır. Farzı ifa etmek sevabı; terketmek ise azabı gerektirir. Bu çeşit emirleri inkâr eden dinden çıkar. İman, temizlik ve ibadet konularında her ergin ve akıllı müslümanın fert olarak yerine getirmek zorunda olduğu farzların sayısı otuz iki olarak meşhur olmuştur. Ancak İslâm'ın bütün emirleri bunlardan ibaret olmayıp; medenî, borçlar, ticaret, ceza hukuku ve benzeri alanlarda da uyulması gereken prensipler vardır. Otuz iki farz; iman, İslâm, abdest, gusül, teyemmüm ve namaz konularına aittir. Bunları yedi maddede açıklamaya çalışacağız.

[glow=red]İMANIN ŞARTLARI[/glow]

1. Allah Teala'ya inanmak
2. Allah'ın meleklerine inanmak
3, Allah'ın kitaplarına inanmak
4. Allah'ın peygamberlerine inanmak
5. Ahiret gününe inanmak
6. Kader ve kazaya inanmak


İmanın Şartları. Altı tane olup Cibril hadisinde şöyle ifade edilmiştir: [glow=red]"İmân; Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır" (Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, I).[/glow]

1. Allah'a iman*. Allah, bütün varlıkları yoktan var eden, yöneten, başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz güce sahip yüce yaratıcıdır. [glow=red]"De ki, göklerin ve yerin rabbi kimdir? De ki Allah'tır" (er-Ra'd, 13/16).[/glow]

2. Meleklere iman *. Melekler; Cenab-ı Hakk'ın nuranî, latîf yaratılışlı, güçlü bir takım kulları olup; istedikleri şekle girebilen, yorulmaz, usanmaz, üremez, daima Allah'a itaat üzere bulunan varlıklardır. [glow=red]"Üzerinizde zaptedici melekler vardır. Onlar şerefli kâtiplerdir. İşlediklerinizi bilirler" (İnfitâr, 82/10-12).[/glow]

3. Kitaplara iman*. Allah, peygamberleri vasıtasıyla insanlığa kitaplar göndermiş; emir, yasak, va'd, mükâfat ve ceza hükümlerini onlara ulaştırmıştır. İlk peygamberlere sayfalar, Musâ, Dâvud, İsa ve Hz. Muhammed'e kitap halinde vahyini duyurmuştur. [glow=red]"Allah bir insanla karşılıklı konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arkasından konuşur, yahut bir elçi (melek) gönderip izniyle dilediğini vahyeder" (eş-Şurâ, 42/51).[/glow]

4. Peygamberlere iman*. Allah, insanlardan bazılarını elçi olarak görevlendirmiş, emir ve yasaklarını insanlara onlar vasıtasıyla ulaştırmıştır.
[glow=red]"Şüphesiz biz, her millet içinde; Allah'a kulluk edin, şeytandan kaçının diye bir elçi gönderdik" (en-Nahl, 16/36); "Peygamberlerden kimini daha önce sana anlattık; kimini de anlatmadık" (en-Nisâ, 4/164).[/glow]

5. Ahirete iman *. İnsan, bedeni varlığı ölünce kabir hayatına geçer; kıyamet kopunca da insanoğlu kabirlerden kalkacak ve böylelikle ahiret hayatı başlayacaktır. Orada insan, dünyada yaptığı işlerin durumuna göre, Cennet veya Cehennemdeki yerini alır, sonsuz ve yeni bir yaşamın içine girer. Kur'an-ı Kerim'de ahiretten söz eden pek çok ayet vardır: Yüce Allah takva sahiplerinin niteliklerini belirtirken; [glow=red]"Onlar ahirete kesin bir kanaatle inanırlar" (el-Bakara, 214) buyurur.[/glow]

6. Kaza ve kadere iman *. Cenab-ı Hakk'ın, insanın ileride yapacağı iyi ve kötü şeyleri ezelde bilip yazmasına "kader"; zamanı gelince ezelî ilmine uygun olarak o eşyayı veya olayları yaratmasına da "kaza" denir. Kader, Allah'ın ilim sıfatının ürünüdür. Ayette şöyle buyurulur: [glow=red] "Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur" (et-Talâk, 65/3).[/glow] Hz. Peygamber; [glow=red]"Sizden hiçbir kimse yoktur ki, Allah onun cennetteki veya cehennemdeki yerini yazmış olmasın..." (Buhârî, Cenâiz, 83; Tefsîru Sure, XCII/6; Müslim, Kader, I; İbn Mâce, Mukaddime, 10).
[/glow]

_________________
Bir Peygamber Duası;
Allah'ım merhametsizleri Bize Musallat Etme!


Pzr 24 Eyl, 2006 22:13
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*

Kayıt: Cum 25 Ağu, 2006 21:27
İleti: 5778
Yaş: 34

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Kadın
İleti 
[glow=red]İSLAMIN ŞARTLARI [/glow]

1. Kelime-i şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5.Hacca gitmek


İslamın Şartları. Beş tane olup, bir hadiste şöyle ifade edilmiştir: [glow=red]"İslâm beş şey üzerinde kuruldu: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek; namaz kılmak; zekât vermek; Ka'beyi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak" (Buhârî, İmân, I, II; Müslim, İmân, 19-22; Tirmizi, İmân, III; Nesâî, İmân, 13).[/glow]

1. Allaha ve peygamberine iman etmek ve bu imanı açıklamak. Ayette şöyle buyurulur: [glow=red]"Allaha iman edin. Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan, Allah'ın elçisi Peygamber (s.a.s)'e de iman ediniz" (el-A'râf; 7/158).[/glow]

2. Namaz kılmak. Kur'an-ı Kerim'in bir şok yerinde; [glow=red]"Namazı kılınız, zekâtı veriniz"bir ayette de; Bütün namazları ve orta namazı (ikindiyi) muhâfaza ediniz" (el-Bakara, 2/238) buyurulur.[/glow]

3. Oruç tutmak. Ergin, akıllı her müslümanın üzerine Ramazan orucu farzdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: [glow=red]"Ey iman edenler! sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı" (el-Bakara, 2/ 183).[/glow]

4. Zekât vermek. Kur'an-ı Kerim'de "[glow=red]Zekâtı veriniz" (el-Bakara, 2/43); "Onların mallarında dilencinin ve yoksulun bir payı vardır" (el-Meâric, 70/25) buyurulur.[/glow]

5. Haccetmek. Müslüman, ergin, akıllı, hür, yeterli vakte sahip, sağlıklı, gidiş-geliş süresi içinde yol masrafı ile kendisinin, eş ve çocuklarının geçimi temin edilen kimselere, ömründe bir defa hac farzdır. Kur'an'da şöyle buyurulur: [glow=red]"Yoluna gücü yeten herkesin, o Ev'e hac etmesi Allah'ın bir hakkıdır" (Âl-i İmrân, 3/97).[/glow]

_________________
Bir Peygamber Duası;
Allah'ım merhametsizleri Bize Musallat Etme!


Sal 26 Eyl, 2006 17:51
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*

Kayıt: Cum 25 Ağu, 2006 21:27
İleti: 5778
Yaş: 34

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Kadın
İleti 
[glow=red]NAMAZIN FARZLARI[/glow]

Dışındakiler :
1. Hadesten taharet
2. Necasetten taharet
3. Setr-i avret
4. Istikbal-i kible
5. Vakit
6. Niyet


Namazın Şartları. Namazın dışında kalan, fakat namaz kılabilmek işin mutlaka yapılması gereken şeye "şart" denir. Namazın şartları altı tanedir.

1. Hadesten temizlenmek. Abdestsizlik, cünüplük, âdet veya lohusa hâlinde bulunmaya "hades" denir. Abdest veya boy abdesti almak suretiyle hadesten temizlenme meydana gelmiş olur (bk. el-Mâide, 5/6).

2. Necâsetten temizlenmek. Vücutta, elbisede veya namaz kılınacak yerde bulunan pisliği (necâseti) temizlemek gerekir. Bu, namaz kılabilmek için bir ön şarttır (el-Müddessir, 74/4; ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1985, I, 871).


3. Setru'l-avret. Bakılması haram olan yerleri örtmek demektir. Avret yerleri, erkekte göbekten diz kapağına kadar (diz kapağı dahil); kadınlarda el, yüz, ayakları hariç bütün vücuttur. Ayette şöyle buyurulur:
[glow=red]"Ey Ademoğulları, her mescide çıkışınızda en güzel elbiselerinizi giyiniz" (el-A'râf, 7/31).[/glow] Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: [glow=red]"Allah hayız görecek yaştaki kadının namazını baş örtüsüz kabul etmez" (eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, 2/67); "Ey Esmâ, kadın hayız görecek çağa gelince onun şu şu yerleri dışındaki vücudunun görülmesi uygun olmaz. Hz. Peygamber, yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti" (ez-Zeylaî, Nashu'r-Râye, I, 299).[/glow]


4. İstikbâl-i kıble. Namazda kıbleye yönelmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de; [glow=red]"Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de olduğunuz yerde yüzünüzü onun tarafına döndürünüz" (el-Bakara, 2/144) buyurulur.[/glow]


5. Vakit. Vakit girmeden namaz farz olmaz. Bu bakımdan namaz vakitlerinin belirlenmesi önemlidir. Farz namazların vakitleri bir hadiste şöyle ifade edilmiştir: "[glow=red]Sabah namazının vakti, ufukta güneşin kenarının belirmesinden hemen öncesine kadardır; öğlen namazının vakti, güneşin, gökyüzünün ortasından sağa kaymasından itibaren başlar; ikindi oluncaya kadar sürer. İkindinin vakti, güneş sararıp çemberi tamamen ufukta görünmez oluncaya kadardır. Akşamın vakti, güneşin batmasından, şafak'ın kaybolmasına kadar sürer. Yatsının vakti de gece yarısına başka bir rivayette tan yeri ağarıncaya kadardır" (Müslim, Mesâcid, 31).[/glow]
Vitir namazı da yatsı namazının vakti içinde ve bu namazdan sonra kılınır (İbn Hanbel, Müsned, VI, 7).


6. Niyet. İbadeti diğer alışkanlıklardan ayırmak ve namazı Allah rızası için kılmak üzere kalp ve düşüncenin yönelişine niyet denir. Namaz vakitleri içinde aynı cins ibadet birden çok yapılabildiği için, kılınacak namaz çeşidi belirlenerek niyet etmek şarttır. Kur'an'da şöyle buyurulur:
[glow=red]"Onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, hakka eğilerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur" (el-Beyyine, 98/5).[/glow] Hz. Ömer'in naklettiği şu hadis, niyet konusundaki genel prensibi oluşturur:
[glow=red]"Ameller niyetlere göredir. Herkes niyet ettiği şeyi görecektir" (Buhârî, Bedül-Vahy,I; Müslim, İmâre,155; Ebû Dâvud, Talâk, 11).[/glow] Başka bir hadis de şöyledir: [glow=red]"Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar" (Müslim, Birr, 32; İbn Mâce, Zühd, 9; İbn Hanbel, II, 285).[/glow]

Içindekiler :
1. Iftitah tekbiri
2. Kiyam
3. Kiraat
4. Rukü
5. Sücud
6. Kade-i ahire

Namazın Rükünleri. Namazın sıhhatli olması için yapılması gereken ve namazı oluşturan ana unsurlara "rükün" denir. Namazın rükünleri altıdır.

1. İftitah tekbiri. Namaza başlama tekbiri olup, buna "tahrime" de denir. Yemek, içmek, konuşmak gibi namaz dışında yapılması mübah olan şeyleri bu tekbir yasakladığı işin "tahrime" adını almıştır. Tekbirin "Allah her şeyden yücedir" anlamına gelen "Allahu ekber"veya bu anlamda bir zikir olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

[glow=red]"Rabbinin adını anıp namaz kılan, arınan, kurtuluşa ermiştir" (el-A'lâ, 87/15); "Kalk insanları uyar, Rabbini yücelt!" (el-Müddessir, 74/2,3). [/glow]Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur:
[glow=red]"Namazın anahtarı temizlik, başlaması tekbir ve bitmesi selâm iledir" (Ebû Dâvud, Tahâre, 31; Salât, 73; Tirmizî, Tahâre, III, Mevâkît, 62);
"Allah, bir kimsenin namazını, abdesti yerli yerince almadıkça, kıbleye yönelmedikçe ve sonra Allâhu Ekber demedikçe kabul etmez " (Buhârî, Hıyel, II; Tirmizî, Tahâre, 56; İbn Hanbel, II, 318). [/glow]
Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf'a göre namazda iftitah tekbiri rükün değil bir şarttır.


2. Kıyâm. Ayakta durmak demektir. Farz ve vacib namazlarda ayakta durmak farzdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: [glow=red]Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda ayakta durun" (el-Bakara, 2/382).[/glow] Hadiste; [glow=red]"Namazı ayakta kıl" (Buhârî, Taksîr, 19; Tirmizî, Mevâkît, 157; Ebû Dâvud, Salât, 175; İbn Mâce, İkâme, 139) buyurulur.[/glow]


3. Kıraat. Okumak demektir. Farz namazların iki rek'atinde, vitir ve nâfile namazların bütün rek'atlarında bir ayet olsun Kur'an okumak farzdır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre farz olan, uzun bir ayet veya kısa üç ayet okumaktır. Kur'an'da; [glow=red]"O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun" (el-Müzzemmil, 73/20) buyurulur.[/glow] Hz. Peygamber namazını yanlış kılan bir sahabiye namazı tarif ederken; [glow=red]"Sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen yeri oku" buyurmuştur (Buhârî, Ezân, 95,122; Müslim, Salât, 45; Tirmizî, Salât, 110).[/glow] [glow=red]"Kim, kendisinde Fâtihayı (ümmül-kitab) okumadığı bir namaz kılarsa bu namaz eksiktir" (Müslim, Salât, 38, 41; Ebû Davud, Salât,132; Tatavvu ; 13; Tirmizî, Salât, 116, 166).[/glow] Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel ise bu son delile dayanarak namazda Fâtiha okumayı farz olarak kabul ederler (İbnü'l-Hümâm, Fethul-Kadîr, I, 193, 205, 322 vd.; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', I,110; ez-Zühaylî, a.g.e., I, 645 vd.).


4. Rükü. Eğilmek, rükü etmek, boyun eğmek demektir. Terim olarak, namazda ellerin diz kapaklarına ermesiyle, sırt ve baş aynı seviyede olacak şekilde eğilmektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
[glow=red]"Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin" (el-Hac, 22/77); "Rukû edenlerle beraber rükû ediniz" (el-Bakara, 2/43; Bkz. el-Bakara, 2/125; Âl-i İmrân, 3/43; el-Mâide, 5/55; el-Hac, 22/26; Sâd, 38/24; et-Tevbe, 9/ 112).[/glow]
Namazını eksik kılan kimseye Hz. Peygamber namazı tarif ederken; [glow=red]"... Sonra vücûdun sükunet (itmi'nân) bulacak şekilde rükû yap" (Buhârî, Ezân, 95, 122, İsti'zân, 18, Eymân, 15; Müslim, Salât, 45; Tirmizî, Salât, 110; Nesâî, İftitâh, 7).[/glow] Ebû Hanîfe ve Muhammed'e göre rükû ile ilgili ayetlerde itmi'nân'dan söz edilmemesi ve bu konudaki hadislerin de haber-i vahid kabilinden olması nedeniyle, rükûda itmi'nân (tama'nîne) farz değil, vacibtir. Diğer mezhep müctehidleri ise bunu farı olarak kabul etmişlerdir (eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, II, 268; İbnül-Hümâm, Fethul-Kadîr, I, 193; ez-Zühaylî, a.g.e., I, 655 vd).


5. Sücûd. Secde etmek; boyun eğmek, alçak gönüllülük göstermek demektir. Terim olarak, namaz kılanın en az alnının bir kısmını ve ayaklarını toprak veya başka bir şey üzerine, yere koymasıdır. Tam secde; ellerin, dizlerin, ayakların ve burunla birlikte alnın yere konulmasıyla gerçekleşir. Kur'an'da; [glow=red]"Ey iman edenler, rükû edin ve secde edin " (el-Hac, 22/77) buyurulur.[/glow] Hz. Peygamber de namazını eksik kılan kimseye namazı anlatırken; [glow=red]"... Sonra vücûdun sükûnet (itmi'nân) bulacak şekilde secde et" (Buhârî, Ezân, 95, 122; İsti'zân, 18; Müslim, Salât, 45) buyurmuştur.[/glow]


6. Ka'de-i ahîre. Son oturuş demektir. Namazların sonunda "Tahiyyât"ı okuyacak (tşehhüd) kadar oturmak da namazın bir farzı, bir rüknüdür. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a oturarak ibadetten söz eden genel anlamlı ayetler vardır. [glow=red]"Onlar, ayakta iken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler" (Âl-i İmrân, 3/191).[/glow] Hz. Peygamber, Abdullah b. Mes'ûd (r.a)'a namazı tarif ederken;
[glow=red]"Sen tahıyyâtı okuduğun veya oturuşu yaptığın zaman namazın tamam olmuştur" (eş-Şevkânî, a.g.e., II, 298; ez-Zeylaî, Nasbu'r-Râye, I, 424).[/glow] Burada Resulullah (s.a.s) namazın tamam olmasını fiile bağlamıştır. O da oturmaktır. Tahıyyâtın okunması Hanefilere göre farz değil vacibtir.

_________________
Bir Peygamber Duası;
Allah'ım merhametsizleri Bize Musallat Etme!


Sal 26 Eyl, 2006 18:28
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*

Kayıt: Cum 25 Ağu, 2006 21:27
İleti: 5778
Yaş: 34

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Kadın
İleti 
[glow=red]ABDESTİN FARZLARI[/glow]

1. Yüzü yikamak
2. Kollari dirsekleriyle beraber yikamak
3. Basinin dörtte birini meshetmek
4. Ayaklari topuklariyla beraber yikamak

Abdestin Farzları. Abdest üç organı su ile yıkamak ve başı meshetmekten ibaret bir temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
[glow=red]"Ey inananlar! Namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)" (el-Mâide, 5/6).[/glow] Abdestin farzları dörttür.

1. Yüzü yıkamak. Tüy bitimi ile çene altı ve iki kulak arasında kalan yüzü bir defa yıkamak farzdır.

2. Elleri yıkamak. Dirseklerle birlikte kolları yıkamak gerekir.

3. Başa meshetmek. Başın dörtte birini meshetmek gerekir. Bazı bilginler başın çok az bir kısmının, hattâ saçın bir iki telini meshetmenin yeterli olduğunu söylerler.

4. Ayakları yıkamak. Topuklarla birlikte iki ayağı yıkamak gerekir.
Kur'an-ı Kerim'e el sürmek, namaz kılmak ve Ka'be'yi tavaf etmek için abdestli bulunmak şarttır.


[glow=red]GUSLÜN FARZLARI [/glow]

1. Agiza dolu dolu su vermek
2. Buruna dolu dolu su vermek
3. Bütün bedeni yikamak

Guslün Farzları. Cünübün, hayız ve nifası kesilenin boy abdesti alması farzdır. Guslün farzları üçtür. Ayette şöyle buyurulur:
[glow=red]"Eğer siz cünüp iseniz, tertemiz yıkanınız " (el-Mâide, 5/6).[/glow]
1. Ağzı yıkamak. Boy abdestinde ağız ve burun yüzden sayılır.

2. Burnu yıkamak.

3. Bütün vücudu yıkamak. Vücud hiç bir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkanmalıdır. Saç diplerine suyun ulaşması yeterli olup, kadınların uzun olan saç örgülerini çözmeleri gerekmez.


[glow=red]TEYEMMÜMÜN FARZLARI [/glow]

1. Niyet etmek
2. Temiz topraga vurup yüzü ve kollari meshetmek.

Teyemmümün Farzları. Su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkânı olmadığı zaman temiz toprak veya kum ve kerpiç gibi toprak cinsinden bir şeye ellerini sürüp yüzü ve kolları meshetmeğe teyemmüm denir. Teyemmüm abdest ve gusül yerine geşer. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
[glow=red]"Su bulamadığınız taktirde temiz toprağa teyemmüm ediniz" (el-Mâide, 5/6).[/glow] Teyemmümün farzı ikidir.

1. Niyet etmek.
2. Elleri toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki kere vurup, yüzü ve kolları meshetmek.

_________________
Bir Peygamber Duası;
Allah'ım merhametsizleri Bize Musallat Etme!


Sal 26 Eyl, 2006 18:50
Profile bak
*AkrepKartal*
*AkrepKartal*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Pzr 30 Ekm, 2005 23:42
İleti: 3507
Yaş: 37

Konum: Kayıp Şehir
İleti 
"Güncel"

(Not: Bu konuda başlık açmayı düşünüyordum, ama daha önce açılmış başlığı görünce bunu güncellemek istedim. Sevgili portala saygıyla duyrulur.)

_________________
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Asra andolsun;
2. Gerçekten insan, ziyandadır.
3. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (ASR SURESİ)


Pts 17 Mar, 2008 00:42
Profile bak
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 12 Haz, 2007 13:52
İleti: 1167
Yaş: 42
İleti 
paylasimin icin tesekkurler ayasofya

_________________
Suclar insanlarin yüzünde görünseydi aynalar satilmazdi
P.Ustinov


Pts 17 Mar, 2008 00:50
Profile bak
Hesap Durduruldu
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cmt 20 May, 2006 21:20
İleti: 1099
Yaş: 37

Konum: xx
İleti 
İslamın ve imanın şartında türban yok...demek sadece türbanlılar müslüman değil...

_________________
TÜRKİYE ATATÜRK'TÜR
ATATÜRK TÜRKİYE'DİR.

*********************
Herşey göründüğü gibi değildir....


Pts 17 Mar, 2008 00:51
Profile bak
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 12 Haz, 2007 13:52
İleti: 1167
Yaş: 42
İleti 
inkarda bulunmadikca müslümansin,türbanli veya türbansiz

_________________
Suclar insanlarin yüzünde görünseydi aynalar satilmazdi
P.Ustinov


Pts 17 Mar, 2008 00:56
Profile bak
Hesap Durduruldu
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cmt 20 May, 2006 21:20
İleti: 1099
Yaş: 37

Konum: xx
İleti 
Şu nedenle söyledim, türban dinde vazgeçilmezlerden biri gibi aktarıldığı için..duyduklarımı göremediğimi belirttim..

_________________
TÜRKİYE ATATÜRK'TÜR
ATATÜRK TÜRKİYE'DİR.

*********************
Herşey göründüğü gibi değildir....


Pts 17 Mar, 2008 01:46
Profile bak
*AkrepKartal*
*AkrepKartal*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Pzr 30 Ekm, 2005 23:42
İleti: 3507
Yaş: 37

Konum: Kayıp Şehir
İleti 
Tipitip yazdı:
İslamın ve imanın şartında türban yok...demek sadece türbanlılar müslüman değil...


Elbetteki sadece türbanlı kızlar müslümandır diye bir kanıya varmak tamamen doğru değildir. Kalplerin içinde olanı yalnızca Allah (c.c.) bilir.

_________________
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Asra andolsun;
2. Gerçekten insan, ziyandadır.
3. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (ASR SURESİ)


Pts 17 Mar, 2008 02:03
Profile bak
Hesap Durduruldu
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cmt 20 May, 2006 21:20
İleti: 1099
Yaş: 37

Konum: xx
İleti 
Ben bunu zaten biliyorum, din kişiseldir, fakat aksini benimsetmeye çalışanlar var.

_________________
TÜRKİYE ATATÜRK'TÜR
ATATÜRK TÜRKİYE'DİR.

*********************
Herşey göründüğü gibi değildir....


Pts 17 Mar, 2008 02:26
Profile bak
Kültür-Sanat
Kültür-Sanat

Kayıt: Sal 05 Şub, 2008 07:48
İleti: 5193
Yaş: 36
İleti 
arkadaslar gozunuzu seveyım dının tartısmaya kapalı kurallarının işlendıgı bu baslıkta barı fıkrı catısmaya gırmeyın, ımalarda bulunmayın.


Pts 17 Mar, 2008 13:52
Profile bak
Hesap Durduruldu
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Pzr 11 Şub, 2007 07:13
İleti: 6520
Yaş: 43
İleti 

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
Ben yine bir not düşsem..yeri gelmişken..Daha önce kaç kere daha bu notu düştüm ama okunmamış galiba.. :D Kur'an da açık ve seçik başörtüsü ayeti var..

ve şu da var:Dinin emirleri sadece bunu uygulayanlar ve buna inananlar içindir..Dinde zorlama yoktur..

_________________
Resim

MAVİ LOTUS..Yeniden Doğuşun sembolü olan çiçek..

Ben ne lotusum ne de mavi..Ben TURKUAZIM..Çünkü ben yay burcuyum..Göklerdeki En Asil Yıldızın Çocuğuyum..


Pts 17 Mar, 2008 15:53
Profile bak
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Konuya cevap yaz   [ 13 ileti ] 

İlgili Konular
 Konu   Yazar   Cevap   Gösterim   Son ileti 
Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Bugün benim doğum günüm(otuz yaşındayım)

[ Sayfaya gitSayfaya git: 1, 2 ]

Ahmet

22

3534

Cmt 01 Mar, 2008 14:02

Ahmet Son iletiyi göster

 


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  
cron


Guvenli Arama Acik


 


| | | | | |
cron
web siteleri
Review www.akreportal.net on alexa.com

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Akreportal.net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Akreportal.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler İletişim sayfamız aracılığı ile veya adresinden iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 (iki) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır.

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
phpBB3 Türkçe: phpBB Türkiye
phpBB SEO